ji术文章

大发888国际娱乐

微生物yao敏shitiao,又名梳齿状yao敏shitiao,垂直插入式培养,结he稀shi和kuo散fade原理yute点。定量测定**对**de敏gan值。准确、fang便、经济,CFDA注ce,国家zhuan利,直guan准确,fang便经济,种类齐全,50多ge品种。多浓度yao敏shitiao,形如梳齿状,以竖直插入式yu琼tiehe,无需kao虑气泡或移动。**在培养基体内kuo散,形成li体水滴状抑菌环,结果准确,直guan易du。全chang仅38mm,可以9cmde平皿上插4~6tiao。

yao敏shitiao操zuofangfa:

**步:涂bu,第er步:取出shitiao(印刷mian朝xiang操zuozhe),第三步:插入shi纸tiao(印刷mian朝xiang操zuozhe,高浓度一侧在右,低浓度一侧在左)yao敏shitiao垂直插入培养基底部(约为齿轮zongchangde2/3),左手按压shitiao左侧,右手拿镊zi同时yongli,低浓度一侧朝xiang平皿中心,高浓度一侧靠xiang平皿lian缘。

1,将菌均匀涂在平皿上,2,将梳妆shitiao包装打开,3,yong镊zi将梳妆shitiao取出,4,将梳妆shitiao垂直插入。

微生物yao敏shitiao(Eshi验fa)
编号 品名 浓度范围(μg/ml) 规格 单位
S1001 头孢噻肟shitiao 256~0.064 20tiao
S2001 头孢噻肟shitiao 32~0.008 20tiao
S1002 头孢曲松shitiao 256~0.064 20tiao
S2002 头孢曲松shitiao 32~0.008 20tiao
S1003 头鎔u遲ongshitiao 256~0.064 20tiao
S1004 头孢他啶shitiao 256~0.064 20tiao
S2004 头孢他啶shitiao 32~0.008 20tiao
S1005 头孢fu辛shitiao 256~0.064 20tiao
S1006 头鎔u蜻鴖hitiao 256~0.064 20tiao
S1007 头孢西丁shitiao 256~0.064 20tiao
S1008 头鎔u岭縮hitiao 256~0.064 20tiao
S2008 头鎔u岭縮hitiao 32~0.008 20tiao
S1009 gu拉西林shitiao 256~0.064 20tiao
S1010 苯唑西林shitiao 256~0.064 20tiao
S1011 氨苄西林shitiao 256~0.064 20tiao
S2011 氨苄西林shitiao 32~0.008 20tiao
S1012 suo苄西林shitiao 512~0.125 20tiao
S1013 替卡西林shitiao 256~0.064 20tiao
S1014 左氟沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1015 环丙沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1016 yang氟沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1017 洛mei沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1018 加替沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1019 氟luo沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1020 诺氟沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1021 庆da霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1022 司帕沙星shitiao 32~0.008 20tiao
S1023 多西环素shitiao 256~0.064 20tiao
S1024 米诺环素shitiao 256~0.064 20tiao
S1025 克拉霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S2025 克拉霉素shitiao 32~0.008 20tiao
S1026 万古霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1027 阿qi霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1028 卡那霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1029 克林霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S2029 克林霉素shitiao 32~0.008 20tiao
S1030 红霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S2030 红霉素shitiao 32~0.008 20tiao
S1031 青霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1032 氯霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1033 利奈唑胺shitiao 256~0.064 20tiao
S1036 si环素shitiao 256~0.064 20tiao
S1037 利福平shitiao 256~0.064 20tiao
S2037 利福平shitiao 32~0.008 20tiao
S1038 阿莫西林/棒酸shitiao 256/128~0.064/0.032 20tiao
S2038 阿莫西林/棒酸shitiao 32/16~0.008/0.004 20tiao
S1039 替卡西林/棒酸shitiao 256/2~0.064/2 20tiao
S1040 头孢他啶/棒酸shitiao 256/4~0.064/4 20tiao
S1041 头孢噻肟/棒酸shitiao 256/4~0.064/4 20tiao
S1042 头鎔u遲ong/舒巴坦shitiao 256/128~0.064/0.032 20tiao
S1043 氨苄西林/舒巴坦shitiao 256/128~0.064/0.032 20tiao
S1044 gu拉西林/他巴坦shitiao 256/4~0.064/4 20tiao
S1045 fufangxin诺明shitiao 32/608~0.008/0.152 20tiao
S1046 丁胺卡那shitiao 256~0.064 20tiao
S1047 fu喃妥因shitiao 512~0.125 20tiao
S1048 氨曲南shitiao 256~0.064 20tiao
S1049 ya胺培南shitiao 32~0.008 20tiao
S1050 meiluo培南shitiao 32~0.008 20tiao
S1051 妥bu霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1055 替kao拉ningshitiao 256~0.064 20tiao
S2031 青霉素shitiao 32~0.008 20tiao
S1034 磷霉素shitiao 256~0.064 20tiao
S1076 阿莫西林shitiao 256~0.064 20tiao
S1079 替加环素shitiao 32~0.008 20tiao
S1080 厄他培南shitiao 32~0.008 20tiao
S1086 多粘菌素Bshitiao 256~0.064 20tiao
S1119 黏菌素shitiao 32~0.008 20tiao